Centrum Wsparcia Rodziny Estyma mgr Urszula Grabowska

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka w postaci dokumentacji potrzebnej do działalności statutowej Centrum Wsparcia Rodziny “Estyma” .

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych Centrum Wsparcia Rodziny
“Estyma” w Jędrzejowie, e-mail: info@psychologestyma.pl

2. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez
administratora przez okres trwania psychoterapii .

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.

4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uzyskania pomocy psychologicznej i/lub psychoterapii dla mnie lub mojego dziecka.

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.