Centrum Wsparcia Rodziny Estyma mgr Urszula Grabowska

KONTRAKT


Zasady współpracy w gabinecie psychoterapii
Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma”


Dokument „Kontrakt” jest wiążący dla kontaktu stacjonarnego w formie indywidualnej lub rodzinnej, jak i zdalnego w trakcie procesu diagnostycznego oraz psychoterapeutycznego. Na celu ma zapewnienie profesjonalizmu, bezpieczeństwa i komfortu pracy psychoterapeutycznej dla obu stron psychoterapii.


1. Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.

2. Oświadczam, że wyrażam Zgodę na psychoterapię mojego dziecka.

3. Oświadczam, że dobrowolnie zgłaszam się na psychoterapię dotyczącą moich spraw osobistych.

4. Oświadczam, że podawane dane przeze mnie są zgodne z prawdą i wiedzą faktyczną.

5. Oświadczam, że w trakcie spotkań psychoterapii/ konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej nie będę działał pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki niezapisane przez lekarza, dopalacze itp.).

6. Psychoterapeuta zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza: nieujawnianie danych osobowych Pacjenta, nieujawnianie treści sesji terapeutycznych, nieprzekazywanie informacji na temat Pacjenta osobom trzecim bez wiedzy Pacjenta.

7. W wyjątkowych sytuacjach omówionych i uzgodnionych na sesji kontraktowej, psychoterapeutycznej Psychoterapeuta może być zwolniony z zasady tajemnicy zawodowej.

8. Psychoterapeuta jest zawsze zobowiązany do przestrzegania prawa i zawodowych kodeksów etycznych oraz działania w imię ochrony dobra Pacjenta.

9. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania prawa własności intelektualnej Psychoterapeuty, co oznacza, że Pacjent NIE BĘDZIE wykonywać następujących czynności: nagrywać, ujawniać, cytować i kopiować wypowiedzi, przesyłać ich dalej oraz rozpowszechniać w formie papierowej lub elektronicznej bez wcześniejszej zgody Psychoterapeuty.

10. Pacjent ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące swojego życia. Rola Psychoterapeuty sprowadza się do pomocy, której celem jest ułatwienie Pacjentowi znalezienia pożądanych rozwiązań i wcielenie ich w życie dzięki procesowi wspólnego omawiania i analizowania zgłaszanych trudności.

11. Osiągnięcie pożądanych efektów pracy psychoterapeutycznej zależy w znaczącym stopniu od stopnia zaangażowania i gotowości Pacjenta do zmiany zachowań i mechanizmów psychicznych. W związku z tym Psychoterapeuta ma obowiązek odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się przed psychoterapią, w jej trakcie, czy po jej zakończeniu.

12. Psychoterapeuta rezerwuje sobie prawo do tego, aby na każdym etapie procesu psychoterapeutycznego zasygnalizować potrzebę kontaktu bezpośredniego z innym specjalistą.

13. Pacjent i Psychoterapeuta może odwołać lub zmienić terminu sesji najpóźniej na 24h przed ustalonym terminem sesji. Otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na konto, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Pacjenta, kwota może zostać zaliczona na rzecz kolejnego spotkania.

14. Jeżeli Pacjent nie odwoła spotkania w wyznaczonym czasie, bądź nie stawi się na umówionym spotkaniu, koszt spotkania nie będzie zwrócony.

15. Zarówno Psychoterapeuta jak i Pacjent zobowiązują się do regularnego uaktualniania programów antywirusowych.

16. W sytuacji trudności technicznych w celu nawiązania połączenia internetowego lub jego zerwania w trakcie trwania sesji i niemożności ponownego połączenia w ciągu 10 minut, spotkanie będzie kontynuowane przy użyciu kanału alternatywnego. Czas potrzebny na ponowne połączenie jest liczony w ramach konsultacji i spotkanie nie zostanie przedłużone.

17. Psychoterapeuta inicjuje połączenie internetowe o umówionej godzinie. Pacjent zobowiązuje się do obecności o danej godzinie.

18. Pacjent i Psychoterapeuta w czasie trwania sesji nie wykonują innych czynności z wykorzystaniem sprzętu komputerowego takich jak: oglądanie filmów, przeglądanie tekstów, czatowanie itp.

19. Podczas sesji psychoterapii zdalnej rekomenduje się wyłączenie w używanym urządzeniu elektronicznym innych aplikacji „z tła”, mogących zakłócać pracę.

20. Zarówno Psychoterapeuta jak i Pacjent podczas trwania sesji psychoterapii zdalnej zobowiązują się przebywać SAM w pomieszczeniu. Rekomenduje się stosowanie słuchawek, a w miarę możliwości stałego miejsca odbywania psychoterapii.

21. Psychoterapia jest oferowana w ramach pracy gabinetu specjalistycznego w Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma” wg obustronnie zaakceptowanych stawek honorarium terapeutycznego. Płatność dokonywana jest do 24h PRZED umówioną sesją.