1. Odpowiedzialność Centrum Wsparcie Rodziny „Estyma”
 • Skuteczność procesu psychoterapii zależy od bardzo wielu czynników. W szczególności od motywacji Pacjenta, gotowości na współpracę i podjęcie zmiany. Psychoterapeuta dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcie najefektywniejszego wyniku oddziaływania psychologicznego, jednak nie mogą zobowiązać się względem Pacjenta do osiągnięcia ściśle określonego rezultatu w postaci całkowitego wyleczenia lub osiągnięcia celów terapii. Pomimo najlepszych chęci i zaangażowania, Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma” nie ponosi odpowiedzialności za powodzenie procesu terapii oraz realizację celów Pacjenta.
 1. Rezerwacja i płatności za spotkania (sesje)
  • Pacjent dokonuje wstępnej rezerwacji spotkania za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub Messengera. Pacjent może także zarezerwować i opłacić spotkanie za pośrednictwem systemu rezerwacji online na www.psychologestyma.pl .
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie poprawnego numeru telefonu i adresu email Pacjenta, które będą wykorzystywane do komunikacji Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma”  z Pacjentem .
 3. Pacjent zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. W sytuacji, gdy podane zostaną fałszywe dane, a na spotkaniu pojawi się inna osoba, Psychoterapeuta ma prawo odmówić poprowadzenia sesji, zaś płatność za spotkanie nie zostanie zwrócona.
 4. W przypadku rezerwacji pierwszej sesji, Pacjent zobowiązany jest do opłacenia jej nie później niż w ciągu 24 h. Rezerwacja pierwszej sesji jest skuteczna po wpłynięciu zapłaty na konto Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma”.
 5. Płatności za drugą i kolejne sesje należy dokonać najpóźniej 24 h przed umówionym terminem sesji. W przypadku braku płatności w terminie, sesja zostaje automatycznie anulowana.
 6. Płatności za sesje przypadające po dniu wolnym od pracy (np. soboty, niedziele, święta) należy dokonać poprzedniego dnia pracującego. Przykładowo: poniedziałkową sesję zaplanowaną na g. 13:00 należy opłacić w piątek do g. 13:00.
 7. Opłacenie spotkania jest możliwe za pośrednictwem:
 1. systemu rezerwacji online 
 2. sklepu internetowego  
 3. przelewem tradycyjnym:
  Psycholog mgr Urszula Grabowska, nr konta BNP Paribas : 66 1600 1462 1815 1272 4000 0001.
 • W przypadku zlecenia przelewu na mniej niż 48h przed terminem spotkania, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres mailowy: [email protected] nie później niż 24h przed spotkaniem.
 • W przypadku umawiania spotkania z dnia na dzień, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pośrednictwem sklepu internetowego  w ciągu maksymalnie 2 godzin od dokonania rezerwacji, ale nie później niż do końca dnia pracy Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma”.
 • Gwarantujemy niezmienność cen spotkań Pacjentom regularnie uczęszczającym na terapię. W przypadku przerwania spotkań na okres dłuższy niż 60 dni, za kolejne sesje Pacjent zapłaci stawkę z aktualnie obowiązującego cennika.

3. Odwoływanie sesji z przyczyn leżących po stronie Pacjenta

 • Odwołanie lub zmiana terminu sesji jest możliwa najpóźniej na 24h przed ustalonym terminem sesji.
 • Sesje przypadające po dniu wolnym od pracy (np. soboty, niedziele, święta) należy odwołać poprzedniego dnia pracującego. Przykładowo: poniedziałkową sesję zaplanowaną na g. 13:00 należy odwołać w piątek do g. 13:00.
 • Jeżeli Pacjent nie odwoła spotkania w wyznaczonym czasie, bądź nie stawi się na umówionym spotkaniu, koszt spotkania nie będzie zwrócony.
 • W przypadku, gdy Pacjent odwoła sesję w wyznaczonym czasie, otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na konto, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Pacjenta, kwota może zostać zaliczona na rzecz kolejnego spotkania.

4. Spóźnienia i odwoływanie sesji z przyczyn leżących po stronie Centrum Wsparcie   Rodziny „Estyma”  

 • W przypadku odwołania spotkania w dniu sesji z przyczyn leżących po stronie Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma” Pacjent otrzyma zwrot zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na konto, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Pacjenta, kwota zostanie zaliczona na rzecz kolejnego spotkania.
 • W przypadku, gdy spotkanie rozpocznie się z opóźnieniem większym niż 20 minut i nie ma możliwości przedłużenia sesji ze strony terapeuty, lub nie ma takiej zgody ze strony Pacjenta , Pacjent ma prawo wybrać:
 1. zwrot kosztów sesji i ustalenie nowego terminu wizyty lub
 2. odbycie skróconej sesji z 50% rabatem

5. Sesje online

 • Sesje online realizowane są za wykorzystaniem komunikatora: Messenger, FaceTime, Skype, WhatsApp
 • Minimalne wymagania techniczne do zrealizowania połączenia z wykorzystaniem komunikatora prezentowane są na stronach producentów komunikatorów.
 • Pacjent jest zobowiązany do przetestowania konfiguracji swojego urządzenia, aby upewnić się, że odbycie sesji jest możliwe.
 • Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma”  nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie Pacjenta . Nie stanowią one podstawy do przedłużania sesji.

6. Przedłużanie sesji

 • Zapewniamy, że psychoterapeuta  dokłada  wszelkich  starań,  aby sesje zaczynały się i kończyły punktualnie. W wyjątkowych  sytuacjach psychoterapeuta decyduje się na przedłużenie  spotkania, co wiąże się z opóźnieniem rozpoczęcia kolejnej wizyty. Powyższa sytuacja wynika wyłącznie z tego, iż kierujemy się dobrem naszych Pacjentów. Dziękujemy za wyrozumiałość.

7. Bezpieczeństwo najmłodszych (dzieci)

 • W Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma” dbamy o bezpieczeństwo każdego członka rodziny, dlatego nie prowadzimy sesji przeznaczonych dla osób dorosłych w obecności dzieci. Niestety nie mamy możliwości zaopiekowania się Państwa dzieckiem w trakcie trwania Państwa sesji terapeutycznej. Dlatego prosimy o upewnienie się najpóźniej 24 h przed planowaną sesją, czy dziecko ma zapewnioną opiekę poza Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma” na czas trwania sesji. Jest to ostatni moment na odwołanie sesji. Psychoterapeuta odmówi przeprowadzenia spotkania w przypadku obecności dziecka, a jego koszt nie zostanie zwrócony.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w postaci dokumentacji potrzebnej do działalności statutowej Centrum Wsparcia Rodziny “Estyma” .

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :

 • Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych Centrum Wsparcia Rodziny “Estyma” w Jędrzejowie, e-mail: [email protected]
 • Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres 5 lat .
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa, (jeśli będą – wskazać podmioty).
 • Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uzyskania pomocy psychologicznej i/lub psychoterapii dla mnie lub mojego dziecka.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość w kontekście zasad panujących w Centrum Wsparcia Rodziny „Estyma”.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt [email protected] lub https://www.facebook.com/Centrum-Wsparcia-Rodziny-Estyma-Family-Supports-Centre-Estyma