Centrum Wsparcia Rodziny Estyma mgr Urszula Grabowska

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi ramach strony internetowej www.psychologestyma.pl

Administratorem strony jest Centrum Wsparcia Rodziny Estyma mgr Urszula Grabowska z siedzibą przy ul. Jasionka 73D, 28 – 300 Jędrzejów; NIP 6562133092; REGON 36576793.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email info@psychologestyma.pl oraz pod numerem telefonu +48 731 807 013.

Punkt 1

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Centrum Wsparcia Rodziny Estyma mgr Urszula Grabowska z siedzibą przy ul. Jasionka 73D, 28 – 300 Jędrzejów; NIP 6562133092; REGON 36576793.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.psychologestyma.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Punkt 2

Zgoda użytkownika:

Korzystanie z Serwisu psychologestyma.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

Punkt 3

Dane osobowe:

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy;
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator;
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika;
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem;
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych;
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz;
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim;
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione;
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  – prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora;
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie Marcin Ćwiertnia JC HOST.PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka, NIP 5130232935, REGON 122614740, adres poczty elektronicznej: biuro@jchost.pl.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Centrum Wsparcia Rodziny Estyma mgr Urszula Grabowska z siedzibą przy ul. Jasionka 73D, 28 – 300 Jędrzejów; NIP 6562133092; REGON 36576793.

Punkt 3

Inne technologie:

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony, prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.